OBRASCI ZA
REKLAMACIJU

Podaci o kupcu (osobi koja reklamira proizvod)*

Podaci o proizvodu (neusklađeni proizvod)

Šifra Proizvoda

Reklamirana količina(kg)

Isporučena količina(kg)

Prijedlog rješenja reklamacije (označiti odabranu stavku)

Prilog (označiti odabranu stavku i zakačiti dodatak)

Napomena: Podaci su bitni kako bi mogli odgovoriti na reklamaciju
Reklamacijski postupak može trajati do 15 dana, od dana prijema popunjenog obrasca.